MARKETING ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen Marketing adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült, melynek hatályos szövege ezen linken keresztül érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj.

 

 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

 

Jelen Tájékoztatót Hachette Fascicoli S.r.l. („Társaság”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelés kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján, megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

 

2. AZ ADATKEZELŐK ÉS KÉPVISELŐIKNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybeli adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi Társaság minősül adatkezelőnek:

Hachette Fascicoli S.r.l.:

 • székhely, postai cím: Via Melchiorre Gioia 61., 20124 Milánó, Olaszország
 • nyilvántartási száma: 12624860156
 • honlap cím: https://hachette.hu/
 • képviselő neve: Suvet Kft.
 • képviselő székhelye: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.
 • képviselő cégjegyzékszáma: 01 09 712849
 • képviselő postai címe: 1660, Budapest, Pf. 307
 • képviselő e-mail címe: mesek@suvet.hu
 • képviselő telefonszáma: 06-1-3586633

 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az adatkezelés célja, hogy a Társaság az Ön részére elektronikus vagy egyéb úton marketing célú megkereséseket küldjön:

 • elektronikus úton az Ön által megadott e-mail címre történő megküldéssel;
 • postai úton az Ön által megadott postacímre történő megküldéssel; valamint
 • telefonon az Ön által megadott telefonszámon keresztül

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott önkéntes hozzájárulás.

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásának visszavonását követően azonban a Társaság nem jogosult a személyes adatait kezelni.

 

5. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

 

A Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból az érintettek alábbi személyes adatait kezeli:

 • név;
 • postai, számlázási cím;
 • e-mail cím;
 • telefonszám.

 

6. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

6.1. Adatfeldolgozók

 

Társaságunk az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja személyes adatait:

 • Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.; cégjegyzékszám: 01 09 712849; e-mail cím: suvet@suvet.hu);
 • United Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.; cégjegyzékszám: 05-09-018137)
 • SPRINTER Futárszolgálat Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.; cégjegyzékszám: 01-09-660447);
 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463).

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az 4. pontban megjelölt jogalap alapján, illetve a 3. pontban megjelölt célból személyes adatait a fentiekben megjelölt adatfeldolgozói részére továbbíthatja.

 

6.2. Címzettek további kategóriái

 

Kifejezetten tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a jelen Tájékoztatóval érintett adatkezelések során a Társaság és Ön között jogvita merülne fel, a Társaság jogosult az Ön adatait továbbítani a Társaság jogi képviselője részére.

 

7. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Európai Unión vagy Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba nem történik adattovábbítás.

 

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az Ön által megadott adatokat a Társaság a marketing célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig, illetve amennyiben a megrendeléssel létrehozott előfizetés a 2 évet meghaladja úgy annak lejártáig, illetőleg a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó követelések megtörténtéig kezeli, azzal, hogy jogvitás ügy felmerülése esetén 10 évig vagy a megrendeléshez kapcsolódó követelések érvényesíthetőségének megszűnéséig terjedhet az adatkezelés időtartama.

A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően – technikai okokból kifolyólag – legkésőbb 30 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

9. ÉRINTETTI JOGOK

 

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog;
 • Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

 

9.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, a Társaság a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról.

 

9.2. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje a Társaságtól azok pontatlansága esetén.

Amennyiben a Társaság által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles a Társaság által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást a Társaságnak írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt a Társaságot ért kárért a mulasztó érintett felel.

 

9.3. Törléshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.

Abban az esetben, ha a Társaság nyilvánosságra hozza a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén a Társaság megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassák azokat a további adatokat kezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

9.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

9.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Társaság, amelyeknek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Személyes Adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

9.6. Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult a Társaság képviselőjéhez fordulni az

 • Suvet Kft.; 1660, Budapest, Pf. 307

címen, továbbá az

e-mail címen keresztül.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása csak a marketing célú adatkezelésre korlátozódik, így annak visszavonása is ezen adatkezelésre terjed ki. Hozzájárulását a fenti posta címeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

A Társaság a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adják meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

 

10. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

 

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

– postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

– cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

– telefonszám: +36 (1) 391-1400

– fax: +36 (1) 391-1410

– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

– honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.