ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Általános adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült, melynek hatályos szövege ezen linken keresztül érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj.

 

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

 

 

Jelen Tájékoztatót a Hachette Fascicoli S.r.l. („Társaság”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelés kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján, megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

 

2. ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK

 

 

 • GDPR
 • 2000-es CVIII-as törvény az e-kereskedelemről
 • 2001-es C-as törvény a számvitelről
 • 2011-es CXIII-as törvény az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
 • 2008-as XLVIII-as törvény a kereskedelmi célú reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátozásairól

 

 

3. AZ ADATKEZELŐK ÉS KÉPVISELŐIKNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybeli adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi Társaság minősül adatkezelőnek:

Hachette Fascicoli S.r.l.:

 • székhely, postai cím: Via Melchiorre Gioia 61., 20124 Milánó, Olaszország
 • nyilvántartási száma: 12624860156
 • honlap cím: https://hachette.hu/

A vonatkozó jogszabályoknak való teljes megfelelés érdekében a Hachette Fascicoli adatvédelmi felelőst is kinevezett. Az adatvédelmi felelőshöz írásban lehet fordulni a következő módokon.  E-mailben a dpo@hachette-fascicoli.it címen, vagy a következő módon megcímzett postai levélben:

Data Protection Officer at Hachette Fascicoli,

via Melchiorre Gioia, 61

20124 Milan.

 

 

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A Társaság az Ön adatait abból a célból kezeli, hogy az Ön által előfizetett kiadványok kapcsán a megrendeléseket teljesíteni tudja, és a kiadványokat a megrendelésben meghatározott időn belül szállítani tudja Önnek. („Adatkezelés a megrendelés teljesítése érdekében”.)

A Társaság az Ön adatait a számviteli törvény rendelkezéseinek betartása miatt is kezeli. („Adatkezelés a számvitel érdekében”.)

A Társaság az Ön adatait marketing célú információk eljuttatásának céljából is kezeli. Ezeket a következő csatornákon juttatja el Önnek:

 • Elektronikusan – az Ön által megadott e-mailcímre.
 • Postai levélben – az Ön által megadott postai címre.
 • Telefonon – az Ön által megadott telefonszám felhasználásával. („Adatkezelés marketing célból”.)

 

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

 

 • Adatkezelés a megrendelés teljesítése érdekében tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elektronikus kereskedésről szóló törvény 13/A részének (1) és (2) paragrafusa.
 • Adatkezelés a számvitel érdekében tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a számviteli törvény 169 részének (2) paragrafusa.
 • Adatkezelés marketing célból tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a reklámtörvény 6 részének (1) paragrafusa.

A marketing célú adatkezelés esetében felhívjuk a figyelmét arra, hogy ehhez történt hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez a visszavonás nem terjedhet ki a visszavonás előtt, engedélye birtokában történt adatkezelésre. Hozzájárulásának visszavonása után azonban a Társaság nem jogosult az Ön adatainak marketing célú kezelésére.

 

 

6. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

 

A Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból az érintettek alábbi személyes adatait kezeli:

A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés során:

 • név;
 • postai, számlázási cím;
 • bankszámla adatai;
 • e-mail cím;
 • telefonszám.

A marketing célú adatkezelés során:

 • név;
 • postai, számlázási cím;
 • e-mail cím;
 • telefonszám.

 

 

7. ADATKEZELÉS CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

 

7.1. Adatfeldolgozók

 

 

Társaságunk az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja személyes adatait:

 • Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.; cégjegyzékszám: 01 09 712849; e-mail cím: suvet@suvet.hu);
 • United Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.; cégjegyzékszám: 05-09-018137);
 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463).

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az 5. pontban megjelölt jogalap alapján, illetve a 4. pontban megjelölt célból személyes adatait a fentiekben megjelölt adatfeldolgozói részére továbbíthatja.

 

7.2. Címzettek további kategóriái

 

Kifejezetten tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben Ön a megrendelése alapján fennálló és lejárt tartozását nem rendezi, az adatkezelő jogosult megbízni a Credit Controll Követeléskezelő és Információszolgáltató Kft.-t (székhely: H-1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; cégjegyzékszám: 01 09 562111) a követelés érvényesítése, behajtása érdekében és ennek keretében a követelés behajtásához nélkülözhetetlen személyes adatokat részükre továbbítani a szerződés teljesítése jogalap alapján.

A marketing célú adatkezelés kapcsán kifejezetten tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés kapcsán jogi természetű vita alakulna ki Ön és a Társaság között, a Társaságnak joga van arra, hogy jogi képviselő  segítségét vegye igénybe, és az Ön személyes adatait részére átadja.

 

 

8. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Európai Unión vagy Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba nem történik adattovábbítás.

 

 

9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

9.1 A megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén

Az Ön által megadott adatok kezelésének időtartama a megrendeléssel létrehozott előfizetés lejárta, illetve a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó követelések megtörténte, vagy a megrendeléshez kapcsolódó követelések érvényesíthetőségének megszűnése. A jogszabályban előírt adatok esetén az adatkezelés a megrendelést követő 10 évig is tarthat, illetve a megrendelésből fakadó követelések elévüléséig.

A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően – technikai okokból kifolyólag – legkésőbb 30 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.

9.2. A számvitel érdekében történő adatkezelés esetén

A számviteli törvény 169 részének (2) paragrafusa alapján a számvitelt alátámasztó adatok legalább 8 évig megőrzendőek, visszakereshető, a bevallásokban szerepeltetett adatoknak megfelelően azonosítható módon.

9.3 A marketing célú adatkezelés esetében

Az Ön által megadott adatok kezelése az erre adott engedély visszavonásáig, de legfeljebb a megrendeléssel létrehozott előfizetés lejártát követő 2 évig tart. A jogszabályban előírt adatok esetén az adatkezelés a megrendelést követő 10 évig is tarthat, illetve a megrendelésből fakadó követelések elévüléséig.

A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően – technikai okokból kifolyólag – legkésőbb 30 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.

 

 

10. ÉRINTETTI JOGOK

 

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog (csak a marketing célú adatkezelés esetén);
 • Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

 

10.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, a Társaság a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról.

 

10.2. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje a Társaságtól azok pontatlansága esetén.

Amennyiben a Társaság által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles a Társaság által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást a Társaságnak írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt a Társaságot ért kárért a mulasztó érintett felel.

 

10.3. Törléshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.

Abban az esetben, ha a Társaság nyilvánosságra hozza a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén a Társaság megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassák azokat a további adatokat kezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

10.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

10.5. Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult a Társaság képviselőjéhez fordulni az

 • Suvet Kft.; 1660, Budapest, Pf. 307 címen, továbbá az

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A Társaság a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adják meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

 

 

11. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

 

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

– honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.